Huisvesting

De afgelopen jaren is de Fridjtof Nansen sterk gegroeid in het aantal leerlingen.  Twee jaar geleden hebben we de keuze gemaakt om de aula en de lerarenkamer  voor maximaal 2 jaar om te bouwen tot lokaal. Hiermee nam de druk op het gebouw, leerlingen en leraren behoorlijk toe. Helaas is er in de tussenliggende tijd nog geen oplossing gekomen voor renovatie/vernieuwbouw. Met ingang van het schooljaar 2018/2019 zal de Fridjtof Nansen een tijdelijke locatie krijgen met 4 lokalen aan de Curieplaats.

 

Meer informatie vindt u in de brief huisvesting januari 2018.

Deze keuze roept vanzelfsprekende veel vragen op. Op deze pagina hopen wij deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u nog andere vragen hebben? Dan kunt u deze mailen naar mr@fridtjofnansenschool.nl

Proces vooraf

Vanuit het onderwijsconcept zijn wij gewend om zaken samen met de kinderen te organiseren. Daarnaast zijn de kinderen de belangrijkste groep op school, het draait immers om hen. We hebben de informatie met de kinderen gedeeld omdat we hen willen betrekken bij het proces. Niet alleen de kinderen die (willen) gaan, maar ook de kinderen die op de Nansenplaats (willen) blijven. Dit is een proces dat we met de gehele school aangaan en waarbij we samen met kinderen zorg willen dragen voor het goed verlopen van het proces op beide locaties.
Vanuit het jenaplanconcept is er verbinding tussen de oudsten en de jongsten. Dat de kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten, gebeurt bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen, maar ook wanneer de oudere leerlingen de jongere kinderen ergens bij helpen. Zo wordt er bijvoorbeeld geholpen tijdens speculaas bakken, samen gezongen in een bejaardenhuis, gerekensprint of voorgelezen bij de kleuters. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat deze kwaliteit van het onderwijs ook op locatie Curieplaats kan worden geborgd,. Dit was niet gelukt als er gekozen was voor de groepen 1/2 of de groepen 7/8. Op dit moment is er nog niet zoiets aan de hand als een verplicht verblijf. Leerlingen en hun ouders kunnen zich opgeven om vrijwillig richting locatie de Curieplaats te gaan. Voorzichtig bereiken ons de eerste berichten van kinderen en ouders die hierover enthousiast zijn en met ons deze uitdaging aan willen gaan. Dat bepaalt een ieder op dit moment nog voor zich.
Toen de school langzaam uit z’n jasje begon te groeien is een leerlingstop een aantal keer ter sprake gekomen. Deze is echter nooit vastgesteld, hoewel we wel met een wachtlijst zijn gaan werken. Hiervoor is een aantal redenen te noemen. Zo mag het openbaar onderwijs geen leerlingen weigeren of niet aannemen, zelfs niet wanneer de school uit het jasje groeit. Ook zijn wij jaren in de veronderstelling geweest dat de vernieuwbouw/uitbreiding van onze school op tijd zou komen. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat we twee jaar geleden hebben gekozen om tijdelijk ‘opgehokt’ te gaan zitten.

Plaatsing

In deze fase is het zo dat ouders en leerlingen eerst zelf aan kunnen geven een overstap te willen maken naar locatie de Curieplaats. Er is nog op geen enkele manier sprake van een ‘verplicht’ karakter. Wel is het zo dat de school zich zeer verantwoordelijk voelt voor het onderwijs dat zij verzorgt. Het zou kunnen dat er in de vrijwillige inschrijfronde een onevenwichtige verdeling in leerlingen dreigt te ontstaan. Daarom liggen uiteindelijke beslissingen bij de school. Wel is het zo dat we daarover zoveel mogelijk in gesprek willen blijven met onze ouders en de wensen die zij aangeven zeer serieus nemen. Tijdens de vrijwillige inschrijfronde mogen ouders voor ieder kind apart aangeven wat de wensen zijn. Zoals gezegd wordt er zoveel mogelijk gekeken naar wensen van ouders en kinderen, maar er kan geen volledige garantie gegeven worden dat een leerling met al zijn/haar vriendjes in de klas wordt geplaatst. Wel wordt ook locatie de Curieplaats gestreefd naar evenwichtige groepen waarin een positieve groepssfeer heerst. In deze fase zijn wensen van ouders die hun kind(eren) opgeven leidend. Mocht het in een later stadium nodig zijn om ouders te gaan benaderen voor een overstap, dan speelt deelname aan BSO/TSO geen belangrijke rol. Met onze partners zijn wij al in overleg om dit op een goede manier vorm te geven. Veel belangrijker vinden wij het om te kijken naar positieve, evenwichtige groepssamenstellingen.
Liever spreken wij niet over een verplichte overplaatsing, maar over het benaderen van ouders om hun keuze nog eens te heroverwegen. Een verplicht karakter proberen wij zo veel en zo lang mogelijk te vermijden. Veel liever werken wij in dit proces samen met de ouders op een constructieve en positieve manier. Mocht het zo zijn dat de school ouders moet gaan benaderen dan spelen hierbij veel verschillende factoren een rol. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de ouders vlakbij locatie de Curieplaats wonen, maar ook dat er verschillende vriendjes/vriendinnetjes een overstap zullen gaan maken. Wellicht wordt vanuit school gedacht dat de betreffende leerling een hele positieve plek en rol kan vinden in de groep die wordt samengesteld op de Curieplaats. Aan de basis ligt in ieder geval het kunnen verzorgen van onderwijs op een goede, positieve manier.
Wanneer uw kind graag wil aanmelden voor de locatie Curieplaats dan kan dat door een mail te sturen naar: administratie@fridtjofnansenschool.nl
Het team wat naar de Curieplaats gaat is bijzonder gemotiveerd om ook daar ons jenaplanconcept goed vorm te geven. U kunt erop vertrouwen dat de goede sfeer die u gewend bent en kwaliteit van onderwijs ook op de Curieplaats vorm krijgen. Voor de pioniers is er dit jaar de mogelijkheid om bewust voor een leraar en vriendjes/vriendinnetjes te kiezen. Daarnaast is het streven om deze klassen iets kleiner van omvang te laten zijn dan op de Nansenplaats. Dit alles onder voorbehoud van de genoemde punten onder "Plaatsing".

Logistiek

In de afstemming van dit soort zaken wordt rekening gehouden met praktische haalbaarheid. Hoe een en ander precies vorm gaat krijgen, hoort u nog van ons. We denken daarbij aan ruimere tijden voor het kunnen brengen van de kinderen. Vanaf 8.15 kunnen de kinderen het lokaal al in.
Uit overleg met de BSO blijkt dat de BSO dit gaat doen. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen van en naar de locatie komen.
Met de TSO gaan wij binnenkort in gesprek. U hoort het antwoord op deze vraag zo snel mogelijk van ons. Er wordt geen continurooster overwogen.
Net als nu zijn er afspraken over welke groep wanneer gebruik maakt van bijvoorbeeld de schooltuin, de bieb en de hut. Dit proces kan ons inziens onverminderd doorgaan. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat alle leerlingen gebruik (kunnen) maken van deze mooie faciliteiten en zullen dan ook zorgen dat dit doorgang kan vinden.
Een aantal gymlessen vindt al jaren plaats in de gymzaal aan de Curieplaats. Ook hier wordt praktisch nagedacht over een invulling om wanneer mogelijk de groepen zoveel mogelijk te laten gymmen in de gymzaal op de locatie waar zij zijn gehuisvest.
Ook hiervoor geldt: wij staan ervoor dat al onze leerlingen gebruik kunnen maken van de Brede School en zullen met een vorm komen waarin dit mogelijk is. U hoort van ons hoe dit zal zijn.

Binding tussen locaties

Wij zijn en blijven één school, één gemeenschap. Wij zien voor ons dat we vieringen samen beleven. Voor grote vieringen is dat praktisch gezien waarschijnlijk het meest handig op de Nansenplaats. Vieringen met twee klassen, zoals we dit jaar al meerdere keren hebben gehad, zouden ook heel goed op de Curieplaats plaats kunnen vinden.

Vormgeving Curieplaats

We gaan goed samenwerken met de Prins Alexander. Hoe een en ander precies vorm gaat krijgen, hoort u nog van ons.

Tijdelijk karakter

Op dit moment kunnen wij geen uitspraak doen over de 'korttijdelijkheid' van de inhuizing. Wel kunnen wij zeggen dat er uiterlijk op 31 maart nieuwe communicatie komt waarin meer duidelijkheid kan worden gegeven over de duur van de inhuizing.

Communicatie

Middels deze FAQ willen we u op de hoogte houden en veel gestelde vragen beantwoorden. Nieuwe informatie wordt ook gedeeld middels een schrijven, op de FAQ en in de weekbrief.