Nieuws van de medezeggenschapsraad – januari 2016

Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 19 januari bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:

– De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:  8 maart, 31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school.

– Het schoolplan is besproken; de MR heeft ermee ingestemd en het mede ondertekend.

– De eerste evaluaties met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen hebben plaatsgevonden. Reacties zijn positief, suggesties ter verbetering worden opgepakt. Regiocoördinator Mandy is een wisselende dag per week op school aanwezig, schoolcoördinator Caroline iedere dag. Er zijn binnenkort cursusdagen voor nieuwe begeleiders. Kinderen die snel klaar zijn met lunchen mogen eerder naar buiten om te spelen.

– De gesprekken tussen de gemeente, het schoolbestuur en de directie van de school over de groei van het aantal leerlingen in relatie tot de huisvesting staan momenteel op een laag pitje. De bovenschools directeur, Ankie de Haas, voert gesprekken met de MR en de directie van de school om te kijken hoe we hier met elkaar verandering in kunnen brengen.

– Er is door twee ouders, in samenwerking met de directie van de school, een enquête afgenomen onder ouders en onder kinderen van de midden- en bovenbouw over de (verkeers)veiligheid op het schoolplein en rond de school. 155 Kinderen en 100 ouders hebben de enquête ingevuld. Met de gebiedscommissie Prins Alexander wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid te verbeteren op door ouders en kinderen genoemde punten.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

Vorige week dinsdag (24/11) kwam de medezeggenschapsraad voor de tweede keer dit schooljaar bijeen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:
– De resultaten van het oudertevredenheidspeiling (OTP) zijn met de MR gedeeld. Voorop staat dat de school het met een gemiddeld cijfer van 7,8 goed doet. De leerkracht en de ontwikkeling van het kind krijgen veel waardering. Aandachtspunten zijn er voor de veiligheid op weg naar school, de TSO en hygiëne. Deze aandachtspunten heeft de MR als speerpunten voor de komende periode gekozen. In samenspraak met het team en de directie wordt er gestreefd naar verbeteringen op bovenstaande punten. Vanuit de school is sinds de OTP is afgenomen al een aantal verbeteringen in gang gezet.

– Er is vanuit de school een evaluatie geweest met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om een grote groep kinderen dagelijks een goede TSO te bieden. Aanwijzingen vanuit de school worden goed opgepakt. Er wordt gezocht naar meer vrijwilligers/invallers om de bezetting altijd op peil te hebben. Mocht u nog aandachtspunten hebben, laat ze ons weten via mr@fridtjofnansenschool.nl
– De schoolgids is herschreven en weer een zeer volledig en up-to-date document geworden, waarmee de MR heeft ingestemd. U kunt deze terugvinden op de website.