Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 8 maart bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:

– De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende data:  31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school.

– Op 15 en 24 maart vindt een training voor MR-leden plaats, georganiseerd vanuit BOOR. Vanuit onze MR zal een aantal leden hier aan deelnemen.

– Tijdens het agendapunt TSO is Caroline Woninck aangeschoven. Zij is sinds 1 januari de schoolcoördinator op onze school. In de MR vergadering heeft zij een toelichting gegeven op de laatste 2 maanden waarin Brood & Spelen de TSO vormgeeft. Aandachtspunten worden actief opgepakt en hebben resultaat. Daarnaast is er te melden dat Mandy Gerrits (de regiocoördinator) zal stoppen met haar werkzaamheden op de Fridtjof. Zij wordt vervangen worden door Annemarie Brouwer.

– Op het gebied van huisvesting zijn er op dit moment geen concreet merkbare ontwikkelingen zichtbaar en/of besproken in de MR. De directie van de school en MR zoeken zeer binnenkort contact met mevrouw Ankie de Haas, bovenschools manager, om haar uit te nodigen voor een gesprek.

– De MR heeft kennis genomen van het concept jaarplan. Hierin staan de speerpunten van beleid voor het komende schooljaar (en tevens een aantal schooljaren daarna).

– Directie en team voeren verkennende gesprekken met leveranciers van een ouderportaal.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@fridtjofnansenschool.nl of spreek ons persoonlijk aan.