In deze categorie vind je de nieuwsberichten terug vanuit de MR.

Lees meer

De veelgestelde vragen naar aanleiding van de plaatsing van portocabins staan online.
Lees meer

Nieuwe MR

Aan het eind van vorig schooljaar is de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd, waarbij we in de oudergeleding drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Op de “Medezeggenschapsraad-pagina” staat de nieuwe MR gepresenteerd.

Medezeggenschapsraad

De MR zoekt nieuwe leden!

Hallo ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van de huidige MR-leden af en dient er een nieuwe MR te worden gevormd. De MR bestaat uit 4 leraren en 4 ouders. De lerarengeleding stelt zich opnieuw verkiesbaar en wordt gekozen door de leraren. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Van de huidige oudergeleding stellen 3 leden zich niet opnieuw verkiesbaar. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden onder de ouders!
Wat doet de MR
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het regelement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.
Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt.

De medezeggenschapsraad overlegt 6 x per jaar met de directie over schoolzaken zoals:
• Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
• Veranderingen in het onderwijs
• Schooltijden en Vakantieplanning
• Personele zaken
• Financiën
• Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

Bent u een betrokken ouder en vindt u het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Stel u dan verkiesbaar! Vanaf vandaag tot en met 6 maart kunt u zich opgeven via mr@fridtjofnansenschool.nl.

Wilt u een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op dinsdag 21 februari om 19.30 a.s. (svp aanmelden via mr@fridtjofnansenschool.nl)

Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 8 maart bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:

– De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende data:  31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school.

– Op 15 en 24 maart vindt een training voor MR-leden plaats, georganiseerd vanuit BOOR. Vanuit onze MR zal een aantal leden hier aan deelnemen.

– Tijdens het agendapunt TSO is Caroline Woninck aangeschoven. Zij is sinds 1 januari de schoolcoördinator op onze school. In de MR vergadering heeft zij een toelichting gegeven op de laatste 2 maanden waarin Brood & Spelen de TSO vormgeeft. Aandachtspunten worden actief opgepakt en hebben resultaat. Daarnaast is er te melden dat Mandy Gerrits (de regiocoördinator) zal stoppen met haar werkzaamheden op de Fridtjof. Zij wordt vervangen worden door Annemarie Brouwer.

– Op het gebied van huisvesting zijn er op dit moment geen concreet merkbare ontwikkelingen zichtbaar en/of besproken in de MR. De directie van de school en MR zoeken zeer binnenkort contact met mevrouw Ankie de Haas, bovenschools manager, om haar uit te nodigen voor een gesprek.

– De MR heeft kennis genomen van het concept jaarplan. Hierin staan de speerpunten van beleid voor het komende schooljaar (en tevens een aantal schooljaren daarna).

– Directie en team voeren verkennende gesprekken met leveranciers van een ouderportaal.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@fridtjofnansenschool.nl of spreek ons persoonlijk aan.

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad – januari 2016

Nieuws van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad kwam op dinsdag 19 januari bijeen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:

– De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:  8 maart, 31 mei en 14 juni. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en in te zien bij de administratie van de school.

– Het schoolplan is besproken; de MR heeft ermee ingestemd en het mede ondertekend.

– De eerste evaluaties met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen hebben plaatsgevonden. Reacties zijn positief, suggesties ter verbetering worden opgepakt. Regiocoördinator Mandy is een wisselende dag per week op school aanwezig, schoolcoördinator Caroline iedere dag. Er zijn binnenkort cursusdagen voor nieuwe begeleiders. Kinderen die snel klaar zijn met lunchen mogen eerder naar buiten om te spelen.

– De gesprekken tussen de gemeente, het schoolbestuur en de directie van de school over de groei van het aantal leerlingen in relatie tot de huisvesting staan momenteel op een laag pitje. De bovenschools directeur, Ankie de Haas, voert gesprekken met de MR en de directie van de school om te kijken hoe we hier met elkaar verandering in kunnen brengen.

– Er is door twee ouders, in samenwerking met de directie van de school, een enquête afgenomen onder ouders en onder kinderen van de midden- en bovenbouw over de (verkeers)veiligheid op het schoolplein en rond de school. 155 Kinderen en 100 ouders hebben de enquête ingevuld. Met de gebiedscommissie Prins Alexander wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid te verbeteren op door ouders en kinderen genoemde punten.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

Vorige week dinsdag (24/11) kwam de medezeggenschapsraad voor de tweede keer dit schooljaar bijeen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze vergadering:
– De resultaten van het oudertevredenheidspeiling (OTP) zijn met de MR gedeeld. Voorop staat dat de school het met een gemiddeld cijfer van 7,8 goed doet. De leerkracht en de ontwikkeling van het kind krijgen veel waardering. Aandachtspunten zijn er voor de veiligheid op weg naar school, de TSO en hygiëne. Deze aandachtspunten heeft de MR als speerpunten voor de komende periode gekozen. In samenspraak met het team en de directie wordt er gestreefd naar verbeteringen op bovenstaande punten. Vanuit de school is sinds de OTP is afgenomen al een aantal verbeteringen in gang gezet.

– Er is vanuit de school een evaluatie geweest met de nieuwe TSO organisatie Brood & Spelen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om een grote groep kinderen dagelijks een goede TSO te bieden. Aanwijzingen vanuit de school worden goed opgepakt. Er wordt gezocht naar meer vrijwilligers/invallers om de bezetting altijd op peil te hebben. Mocht u nog aandachtspunten hebben, laat ze ons weten via mr@fridtjofnansenschool.nl
– De schoolgids is herschreven en weer een zeer volledig en up-to-date document geworden, waarmee de MR heeft ingestemd. U kunt deze terugvinden op de website.