Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig.

Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
Als de school gesloten is in verband met vakanties, bepaalde feestdagenen en studiedagen voor het personeel.
Als uw kind ziek is of als er thuis een vastgestelde besmettelijke ziekte heerst.
Als er een godsdienstplicht vervuld moet worden.
Als er sprake is van andere ‘gewichtige’ omstandigheden.

Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘Extra Verlof’ zijn regels opgesteld. Deze regels gelden alleen als er sprake is van:

Vastgestelde religieuze feestdagen
De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan
Andere gewichtige omstandigheden

Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft, met instemming van de Rotterdamse schoolbesturen, besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen te maken.

Verlof buiten de schoolvakanties

Voor vakantiedoeleinden – waaronder ook wordt verstaan een bezoek aan (familie in) het land van herkomst – mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven.

Uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan, mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen bovendien niet in de eerste twee lesweken van een schooljaar vallen. Bij de specifieke aard van het beroep kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een ouder die vaart en niet tijdens de schoolvakanties aan de wal kan zijn. De bij de aanvraag overhandigde werkgeversverklaring zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om bovenstaande reden wordt aangevraagd.

Andere gewichtige omstandigheden

Tenslotte kan er sprake zijn van andere ‘gewichtige’ omstandigheden. Dit is het geval bij:

Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners. Een leerling kan maximaal vier dagen verlof krijgen wanneer het gaat om ouders (eerste graad), twee dagen wanneer het gaat om broers, zussen of grootouders (tweede graad) en één dag verlof voor oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad).
Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad), 12 1/2 -, 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie (eerste en tweede graad). Voor een feest binnen Rotterdam krijgt de leerling één dag, buiten Rotterdam twee dagen extra verlof.
Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, maximaal twee dagen verlof.
Gezinsuitbreiding: het kind krijgt dan maximaal één dag extra verlof.

Verjaardagen van familie of vrienden en andere festiviteiten kunnen belangrijke gebeurtenissen zijn, maar niet gewichtig genoeg om er uw kind voor thuis te houden!

Toestemming voor extra verlof

Wanneer u gebruik wilt maken van extra verlof voor uw kind omdat er sprake is van de onmogelijkheid om in de schoolvakanties met vakantie te gaan of van een andere gewichtige omstandigheid, kunt u via onze schoolapp, Social Schools, de aanvraag doen. Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Gaat het om extra vakantiedagen dan zeker twee maanden van tevoren!