Huisvesting

De afgelopen jaren is de Fridjtof Nansen sterk gegroeid in het aantal leerlingen.  Twee jaar geleden hebben we de keuze gemaakt om de aula en de lerarenkamer  voor maximaal 2 jaar om te bouwen tot lokaal. Hiermee nam de druk op het gebouw, leerlingen en leraren behoorlijk toe. Helaas is er in de tussenliggende tijd nog geen oplossing gekomen voor renovatie/vernieuwbouw. Met ingang van het schooljaar 2018/2019 zal de Fridjtof Nansen een tijdelijke uitbreiding krijgen in de vorm van portocabains. Eerder was er sprake van een overgang naar de Curieplaats, dat is hiermee van de baan.

 

Meer informatie vindt u in de brief huisvesting april 2018.

Deze keuze roept vanzelfsprekende vragen op. Op dinsdag 15 mei was er een ouderavond om de keuze nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op deze pagina hopen wij deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u nog andere vragen hebben? Dan kunt u deze mailen naar mr@fridtjofnansenschool.nl

Proces

In eerste instantie wordt er door zowel school/directeur als MR geprobeerd om gezamenlijk op te trekken. Wel blijven zowel de school/directeur als de MR kritisch op het proces dat wordt doorlopen en wordt er in gesprekken gestuurd op een voor de school zo wenselijk mogelijke situatie. Vanuit BOOR wordt door de school/directie en MR ervaren dat er meegedacht en – gewerkt wordt aan het creëren van deze situatie.
Met BOOR zijn afspraken gemaakt over het maximaal aantal groepen dat de school wil en kan huisvesten, ook wanneer er sprake is van vernieuwbouw. Het gaat hierbij om zeventien groepen/tweestroomschool. Hiermee hangt samen een maximaal aantal leerlingen dat de school kan onderwijzen/huisvesten.
Zonder op details van een andere school in te willen gaan, het is inderdaad zo geweest dat een ieder verrast is door de plotselinge groei van de Prins Alexanderschool. Deze groei overstijgt de prognoses die van tevoren gesteld zijn. Het bestuur wil beide scholen in de situatie hebben dat ze op de best mogelijk manier onderwijs kunnen geven. Dat betekent voor de Fridtjof dat er portocabins geplaatst gaan worden en dat er dus niet ingewoond gaat worden bij de Prins Alexander. Het bestuur staat garant voor de kosten die de cabins met zich meebrengen en de gemeente heeft positief gereageerd. De garantie dat dit proces doorgaat, wordt nu afgegeven. Op de achtergrond is de afdeling huisvesting druk met het proces van renovatie/uitbouw of nieuwbouw. Waar we wel rekening mee moeten houden, is dat het gebouw leeg moet zijn voordat een verbouwing of nieuwbouw kan worden uitgevoerd. Dit wordt verwacht in schooljaar 2019-2020, maar een exacte datum is er nog niet. Er wordt naar gestreefd om de hele school bij elkaar onder te brengen op een tijdelijke locatie hier in de wijk. Deze situatie is tijdelijk en we krijgen er iets moois voor terug, namelijk een toekomstbestendig gebouw dat geschikt is voor alle leerlingen.
School en BOOR trekken gezamenlijk op. Door beiden werd ervaren dat het de beste optie was als de genoemde brief vanuit BOOR zou worden verzonden. School en BOOR werken samen in het proces, er is geen sprake van het overnemen van regie.
Nee, dit kan niet. De ouders/leerlingen die zich hebben aangemeld voor de Curieplaats hebben kunnen aangeven of zij zich terug wilden trekken uit het proces toen bleek dat er portocabins zouden komen. Om de groepen die les zullen krijgen in de portocabins aan te vullen tot de gewenste leerlingaantallen, zal de ‘reguliere’ verdeling als middel worden ingezet. Hierbij wordt net als ieder jaar rekening gehouden met de verdeling jongens/meisjes, broertjes/zusjes, behoefte aan extra ondersteuning/uitdaging etc. Wij realiseren ons dat de inschrijftermijn voor de portocabins nog niet voorbij was toen deze brief werd verzonden naar ouders. Wij werden ook onverwacht geconfronteerd met een veranderde situatie en hebben dit op een zo transparant mogelijke manier willen communiceren aan ouders. Wij vonden transparante communicatie belangrijker dan het doorkruisen van de in februari genoemde inschrijftermijn voor de portocabins.

Plaatsing

Om de leerkrachten en leerlingen voldoende gelegenheid te bieden om hun weg te vinden in de nieuwe situatie (in eerste instantie les geven en krijgen in de Prins Alexander en nu in de portocabins), is er gekozen om de groepen kleiner te houden). Een ander argument hiervoor is de belofte die de school gedaan heeft aan ouders die samen met ons wilden pionieren in dit stuk. De ‘garantie’ bestaat voor het eerste jaar, dus schooljaar 2018-2019. Hierna zullen stapsgewijs (om de evenwichtigheid te borgen in alle groepen) de leerlingaantallen van de groepen in de portocabins ‘gelijk getrokken’ worden met de leerlingaantallen van de groepen in het hoofdgebouw.
Hier is zeker over nagedacht. Er zal binnen de verdeling van de leerlingen die ‘achterblijven’ zoveel mogelijk rekening gehouden worden met continuïteit en het borgen van de relatie tussen de (huidige) leerkracht en leerling. Het is echter ook zo dat de school de leerkrachten en leerlingen die de overstap gaan maken naar de portocabins in de gelegenheid wil brengen om voldoende ruimte beschikbaar te hebben om dit proces vorm te geven. Daarnaast is het zo dat de groepen die in het ‘hoofdgebouw’ blijven qua leerlingaantal iets zullen dalen door het vormen van extra groepen. Het is dus niet zo dat de groepen die in het hoofdgebouw zitten te maken krijgen met een vergroting van het leerlingaantal omdat deze keuze gemaakt wordt.
Om de leerkrachten en leerlingen voldoende gelegenheid te bieden om hun weg te vinden in de nieuwe situatie (in eerste instantie les geven en krijgen in de Prins Alexander en nu in de portocabins), is er gekozen om de groepen kleiner te houden). Een ander argument hiervoor is de belofte die de school gedaan heeft aan ouders die samen met ons wilden pionieren in dit stuk. De ‘garantie’ bestaat voor het eerste jaar, dus schooljaar 2018-2019. Hierna zullen stapsgewijs om de evenwichtigheid te borgen in alle groepen de leerlingaantallen van de groepen in de portocabins ‘gelijk getrokken’ worden met de leerlingaantallen van de groepen in het hoofdgebouw.
De andere leerlingen worden meegenomen in de reguliere leerlingverdeling. Hierbij wordt net als ieder jaar rekening gehouden met de verdeling jongens/meisjes, broertjes/zusjes, behoefte aan extra ondersteuning/uitdaging etc.

Portocabins

Er wordt zorg gedragen voor een leeromgeving zoals deze ook in de andere groepen/lokalen bestaat. Hieronder vallen ook een digibord en internet verbinding.

Buitenruimte

Er is geen sprake van een compensatie voor de school, de leerlingen, het team of de ouders. Dat wordt ervaren dat er ingeteerd wordt op de beschikbare buitenruimte, kan ik me voorstellen. Het is wel zo dat het schoolplein van de Fridtjof bijzonder groot is, zeker als dit wordt vergeleken met het schoolplein van andere scholen. Zelfs met de portocabins op het plein, blijft het schoolplein groter dan dat de meeste scholen tot hun beschikking hebben. Door de portocabins op eigen terrein te zetten, kon de gemeente veel sneller dan normaal positief reageren op dit plan. Hierdoor wordt de druk op de binnenruimte, die dagelijks wordt ervaren door leerlingen, leerkrachten en ouders, sterk verminderd.
De druk die werd ervaren richtte zich voornamelijk op het huisvesten van het aantal leerlingen binnen het huidige gebouw. Daar is de druk het grootst en het meest merkbaar. Zoals wordt aangegeven: iedere plek is benut. Door de portocabins te plaatsen en hierin leerlingen te huisvesten, wordt de druk op het gebouw iets verminderd. In die zin is het plaatsen van de cabins een stukje van de oplossing. Dat er ingeteerd wordt op beschikbare buitenruimte is hiervan een gevolg dat minder prettig is. Mocht blijken dat er te weinig ruimte op het plein is om op een goede, positieve manier pauze te houden, dan zal hiervoor een oplossing worden gecreëerd.
In vergelijking met andere scholen is ons schoolplein behoorlijk groot. Dat er ingeteerd wordt op beschikbare buitenruimte is een gevolg van het plaatsen van portocabins dat minder prettig is. Mocht blijken dat er te weinig ruimte op het plein is om op een goede, positieve manier pauze te houden, dan zal hiervoor een oplossing worden gecreëerd. Er is gekozen om de schooltuin vrij te houden van portocabins om zo het natuur- en wetenschaps-/techniek onderwijs doorgang te kunnen borgen. Op onze (jenaplan)school vinden wij dit een kernpunt van ons onderwijs. Naast de gymzaal cabins was geen optie in verband met de mogelijkheid van ‘brandoverslag’. Lokalen op palen plaatsen is kostentechnisch niet mogelijk.

Tijdelijk karakter

De plaatsing van de portocabins is ten minste voor een periode van tweeënhalf jaar. Dit is de tijd die het proces van vernieuwbouw zeker nog in beslag gaat nemen.