De inspraak van ouders en personeel in het beleid van de school is wettelijk geregeld via de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad telt in principe vier ouders en vier leerkrachten, die voor drie jaar worden gekozen. De medezeggenschapsraad voert regelmatig overleg met de directie van de school over allerlei zaken die het beleid van de school en de belangen van kinderen, ouders en personeel raken. Voor sommige besluiten zoals het vaststellen van het schoolplan (een overzicht van hoe het onderwijs wordt aangepakt) en de schoolgids is de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Op andere terreinen heeft de medezeggenschapsraad het recht adviezen te geven. Voor ouders is de medezeggenschapsraad het orgaan bij uitstek om vorm te geven aan de inspraak in de school en om de belangen van hun kinderen te behartigen.

De directie wordt uitgenodigd om bij vergaderingen aanwezig te zijn als er punten aan de orde komen ten aanzien waarvan men advies of toelichting door de directie noodzakelijk acht.

De notulen van de MR liggen ter inzage op het secretariaat.

Heeft u vragen aan de MR of wilt u een vergadering bijwonen dan kunt ons mailen via mr@fridtjofnansenschool.nl

Samenstelling MR

Stephanie Blomsteel

Stephanie Blomsteel

Oudergeleding
Martijn aan de Wiel

Martijn aan de Wiel

Oudergeleding
Ruud Kempers

Ruud Kempers

Oudergeleding

Martijn Dijkshoorn

Martijn Dijkshoorn

Secretaris - Oudergeleding
Ingeborg van den Heuvel

Ingeborg van den Heuvel

Lerarengeleding
Chantal Bakker

Chantal Bakker

Lerarengeleding
Luuk Bijl

Luuk Bijl

Lerarengeleding
Ashley Bulk

Ashley Bulk

Lerarengeleding

Lees meer

De veelgestelde vragen naar aanleiding van de plaatsing van portocabins staan online. Lees meer

Lees meer

De veelgestelde vragen in aanloop van de ouderavond zijn nu ook op de website beantwoord. https://www.fridtjofnansenschool.nl/wp/faq-huisvesting

Nieuwe MR

Aan het eind van vorig schooljaar is de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd, waarbij we in de oudergeleding drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Op de “Medezeggenschapsraad-pagina” staat de nieuwe MR gepresenteerd. Medezeggenschapsraad