Klachtenprocedure

Er bestaat een officiële klachtenregeling binnen het openbaar onderwijs in Rotterdam, waarvan onze school uiteraard ook deel uitmaakt. Deze klachtenregeling is conform het model zoals dat is afgesproken tussen landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, organisaties van besturen en schoolleiders-organisaties.

Met deze regeling sluit het openbaar onderwijs in Rotterdam zich aan bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar primair en het openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs.

 

Hoe werkt de regeling in het kort?

Op school worden na zorgvuldige overweging twee contactpersonen benoemd, waarbij de voorkeur uitgaat naar een vrouw en een man, om deze contactpersoon zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn (bijvoorbeeld in geval van ongewenste intimiteiten).

Bij de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is een onafhankelijk opererend vertrouwenspersoon benoemd. Indien u een klacht heeft, kunt u uiteraard de leerkracht of de directie van de school daarop aanspreken. Dit zal in veruit de meeste gevallen de weg zijn die tot een oplossing leidt. Indien u echter twijfelt of dat de juiste weg is, of niet tevreden bent met de oplossing, kunt u het beste contact opnemen met een onderstaand contactpersoon. Deze zal uw klacht aanhoren en in overleg met u contact met de directie opnemen of u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon bij het bestuur.

Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt u bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Hij/zij is tot geheimhouding verplicht. Vervolgens kan de klacht worden ingediend, afhankelijk van de ernst, bij klachtencommissie of bestuur (ter beoordeling aan de klager). Dit gebeurt schriftelijk, op uw naam en adres en voorzien van een datum. Het bestuur is in principe gebonden aan het advies van de klachtencommissie, maar kan daarvan afwijken. Dit moet het bestuur binnen vier weken na het advies schriftelijk onderbouwen naar de klager. Indien de klacht gegrond is verklaard, zullen maatregelen van het bestuur volgen.

U kunt overigens ook rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon bij het bestuur gaan of naar de klachtencommissie. Echter nogmaals, in veel gevallen zal overleg met leerkracht of directie tot een acceptabele (en snellere) oplossing leiden.

Dit stuk is een uittreksel uit de officiële regeling en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële regeling is beschikbaar bij BOOR en de contactpersoon.

De vertrouwenspersonen van onze school zijn Jamilla van der Hout en Ingeborg van den Heuvel.

 

Bevoegd gezag

De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het college van bestuur van BOOR.

Een schriftelijke klacht (zie artikel 11 en 12 van de klachtenregeling) dient te worden gericht aan:

Stichting BOORt.a.v. het college van bestuurPostbus 230583001 KB ROTTERDAM

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris, de heer Gerard Drukker. Hij is bereikbaar via e-mail op g.drukker@stichtingboor.nl.

 

Externe vertrouwenspersonen van BOOR

Mevrouw Jakkie Ames06-13570625jakkie_ames@hotmail.com

 Meneer Paul van Lange06-22913174paul@paulvanlangen.nl

De vertrouwenspersonen kunt u rechtstreeks benaderen.

 

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

 

Landelijke Klachtencommissie

BOOR is voor alle scholen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:Landelijke Klachtencommissie OnderwijsPostbus 851913508 AD UtrechtT 030-2809590F 030-2809591E info@onderwijsgeschillen.nl